Vehhabilik nedir?

Harun YILDIZ cevapladı

Vehhabilik nedir?

Vehhâbîlik, XVIII. yüzyılda Arap Yarımadası’nda Muhammed b. Abdülvehhâb  tarafından temelleri atılan ve arkasından öğrencileri tarafından geliştirilmiş olan dinî-politik bir harekettir. ‘Modern Selefîlik’ şeklinde de ifade edilen Vehhâbîlik, günümüzde Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi olarak kabul görmektedir. Vehhâbî anlayışın Suudi Arabistan dışında Mısır, Hindistan, Afrika ve diğer bazı Müslüman ülkelerde taraftarları bulunmaktadır.

Vehhâbîlik kavramı, mezhebin kurucusu olan Muhammed b. Abdülvehhâb yaşadığı dönemlerde ona ve taraftarlarına muhalifleri tarafından verilen bir isim olup sonrasında bu anlayışı benimseyenler, önemli ölçüde bu isimle tanımlanmışlardır. Esasında bu ismi kendileri kabul etmeyip, Hanbelî ya da Ehl-i Hadis gibi isimlerin yanında, daha çok tevhidi öne çıkaranlar anlamında “Muvahhidûn” veya “Ehlu’t-Tevhîd” gibi isimleri kendileri için kullanırlar. Ancak, bununla birlikte İslam dünyasının çoğunluğu tarafından “Vehhâbî” olarak adlandırılmaları, önemli bir realite olarak önümüzde durmaktadır. Son dönemlerde ise, bu hareketin mensupları, Selefiyye adını tercih etmeye başlamış olup kendilerini Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini İbn Teymiyye’nin yorumladığı biçimde devam ettirenler olarak görerek “Biz, itikadda Selef, amelde Hanbelî mezhebindeniz” şeklinde tanımlamaktadırlar. İlgili çevrelerin bu tercihinde muhtemel olarak, Hz. Peygamber sonrası ilk üç neslin dinî tasavvurları ile yaşam biçimlerine dönmeyi talep etmelerinin ciddi bir etkisi görülmektedir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Cevaplayan Hakkında
Harun YILDIZ

Aktif akademik hayatına Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam eden Prof. Dr. Harun Yıldız, ağırlıklı olarak, İslam Mezhepleri Tarihi, Çağdaş Dini Akımlar ve Gruplar, Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, Bilim Tarihi ve Felsefesi gibi alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Prof. Dr. Harun Yıldız, aynı zamanda görev aldığı üniversitede, Mezhepler Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihine Giriş, Erken Dönem İslam Mezhepler, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri vb. konularda dersler vermektedir.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun