Yaşadığı Çağın Ruhuna Sahip Bir Osmanlı Hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

Yaşadığı Çağın Ruhuna Sahip Bir Osmanlı Hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid gibi tarihî bir şahsiyetin ülke gündeminde olması; insanların onun hakkında konuşması ve tartışması, tarih câmiası bakımından güzel bir gelişme olarak yorumlanabilir. Fakat tartışmalarda bir üslup sorunu olduğunu belirtmek gerek. Zîrâ II. Abdülhamid tartışmaları hâlen onun “kızıl sultan” mı yoksa “ulu hakan” mı olduğu şeklindeki klişe iki kavram arasına sıkışıp kalmıştır. Bu iki klişe tanım arasına sıkıştırılmış olan Sultan Hamid, gerçek Abdülhamid değildir.

BEYAZ TARİH / MAKALE

Netice itibarıyla tarihî olaylar ve şahsiyetler elbette tartışılacaktır. Tartışılmalıdır da. Ayrıca tarihi ve tarihle ilgili konuları tartışmak kolaydır. Bu tür tartışmalarda tarihî hâdiseler veya şahsiyetler hakkında ne söylenmek istenirse, eldeki bazı verilerden hareketle bir şeyler söylenebiliyor. Şayet somut bir şeyler bulunamazsa dahi, en kötü ihtimalle bazı olaylar kendi bağlamından koparılarak istenildiği gibi popüler tarzda gündeme uyacak bir şekilde yorumlanabilir. Hatta yetmedi duruma göre de bazı şeyler uydurulabiliyor. Böylesi bir maksada hizmet eden uydurma rivayetlerin ve yorumların tasallutuna en fazla maruz kalan alan kesinlikle tarihtir; tarihte ise, Sultan II. Abdülhamid’dir.  

Körlerin fil tarifinden tarihçilerin tümevarımına

Buradan bir tarih tartışması yaparak, II. Abdülhamid hakkında bir şeyler dile getirmek istiyoruz. Akademik bir “alan” olarak tarih, hiçbir zaman “geçmiş” olarak tarihin gerçek karşılığı değildir. Geçmiş olarak tarih, olaylar ve şahıslar silsilesiyle akan kesintisiz bir süreçtir. Bu sürecin tam olarak kayıt altına alınmasında ve tespit edilmesinde bir şeyler hep eksik kalabiliyor. Tarihçinin mesleğini icra etme çabasında tarihî veri anlamındaki en önemli sorunu bu eksikliktir. Bu eksiklikle birlikte tarihçilik yaparken karşılaştığı asıl sıkıntı ise kendi zihin dünyası ve fikirleridir. Tarihçi, elde ettiği tarihî bulguları eksiklikleriyle birlikte nihaî olarak kendi zihin dünyasında düşüncesine göre kurgular ve bunları yeniden inşâ eder. Bundan dolayıdır ki, kurgulanan ve yeniden inşâ edilen her bir tarihî olay veya tarihî şahsiyetin hayatı, ne ilgili hâdisenin tam olarak karşılığı ve ne de şahsın tam kendisidir. Bu durum, körlerin fil tarifi darb-ı meseliyle izah edilebilir. Kör, dokunduğu filin belli bir kısmından hareketle tüme varım yoluyla kendi algısına göre bir fil tarifi yapar. Yani kişisel kanaatlerinden hareketle genel bir neticeye ulaşıyor.

cuma selamlık
II. Abdülhamid Cuma Selamlığında

Körlerin fil tarifi, Sultan II. Abdülhamid tartışmalarını izah eden güzel bir örnektir. II. Abdülhamid tartışmalarına katılanlar, daha öncesinde bir şekilde ulaşabildikleri bazı bilgilerle, iddialarla ve yorumlarla zihin dünyalarında oluşturdukları Sultan Hamid algısından hareketle bir tasvir yapıyorlar. Özü itibarıyla bunların dayandığı tarihî belli veriler ve yorumlar var olsa da gündeme getirilen her Sultan Hamid tasviri şahsîdir, algısaldır ve kurgusaldır. Bunlar, bütün olarak tarihî gerçeklik anlamında mutlak bir II. Abdülhamid resmi veremezler. Olsa olsa onun hayatından ve düşüncelerinden bazı kesitleri taşıyabilirler. Bu şekilde eldeki bu tür verilerden hareketle ve tüme varım yoluyla genel bir II. Abdülhamid resmi çıkartılabilir. Sonuçları itibarıyla parça bütün hakkında bir fikir verse de, gerçekte bütünün yerini asla tutamaz.

Her Sultan Hamid tasviri şahsidir

Sultan II. Abdülhamid hakkındaki tartışmalarda gündeme getirilen bilgiler, iddialar ve yorumlar elbette belli rivâyetlere dayandırılıyor. Bunların kabul edilmesinde veya reddedilmesinde belirleyici olan sahihliklerinden ve tutarlılıklarından daha ziyade insanların zihinlerinde yerleşik Sultan Hamid algısına uyup uymadığı; bunu destekleyip desteklemediğidir. Netice itibarıyla ihtiyaca göre yapılan böylesi okumalar yerleşik algıyı kuvvetlendirmekten başka bir şeye hizmet etmiyor. Kafadaki II. Abdülhamid algısını değiştirecek farklı okumalar yapma ihtiyacı da zâten pek hissedilmez. Zirâ en hakikî Sultan Hamid, zaten kendi zihninde inşâ ettiğidir. Bir başkasına da ihtiyacı yoktur. Aslında bu şartlar altında cereyan eden tartışmalarda taraflar, tarihî şahsiyet olarak II. Abdülhamid’i değil kendi zihinlerinde var ola gelen Sultan Hamid algısını gündeme getiriyorlar.   

Bize göre Abdülhamid

Bu tespitlerin ardından bir Sultan II. Abdülhamid tasviri de biz yapmak istiyoruz. II. Abdülhamid her şeyden önce insandır, erkektir, kocadır ve babadır; devlet adamıdır, hükümdardır ve halifedir; marangozdur, hattattır ve ressamdır. Döneminin insanıdır ve zamanının ruhuna sahiptir. Buna göre de oluşan tutkuları, zevkleri ve zaafları vardır. Doğumundan ölümüne kadar ki bütün ömrünü, bu özelliklerinin günlük hayattaki ve siyasetteki pratikleriyle;  bunların yansımalarıyla geçirmiştir. İnsan olması hasebiyle hayatın icapları neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmiş; hânedan mensubu olarak imkânları ölçüsünde dünyanın bütün nimetlerinden fazlasıyla istifade etmiştir. 76 yıllık hayatı ve 33 senelik hükümdârlığı boyunca günlük hayatında sevap da günah da işlemiştir; doğruları da yanlışları da olmuştur. 

Sultan II. Abdülhamid, Tanzimât hükümdârı olan ve tam bir avrupaî-aristokrat hayat yaşayan Sultan Abdülmecid’in [d.1823-ö.1861; h.1839-1861] oğludur. Küçük bir yaşta annesinin vefât etmesi üzerine öksüz kalmış ve annesizliğin acısını yaşamıştı. Annesizliği daha sonraki hayatında hep hissetmişti. Modernleşme dönemi şehzâdesi olarak modern ve klasik bir eğitim almıştı. Gençliğinden itibaren ticaretle iştigal etmiş; marangozlukla uğramıştı. Borsada yatırım yapmış; paradan para kazanmıştı. Ömrünün sonuna kadar sigara tüttürmüştür. İyi bir sigara tiryakisi idi. Gençliğinde içki de içmişti. Fakat bir kazadan dolayı tövbe etmiş ve bir daha alkol kullanmamıştı. Klasik Avrupa müziğini severdi; opera ve tiyatro seyretmekten büyük haz alırdı. Bu tür gösteriler için Yıldız Sarayı’nda özel bir salon yaptırmıştı. Avrupa’dan gelen opera ve tiyatro gruplarına kendisi, haremi ve misafirleri için özel gösteriler icra etmişti. Resim çizerdi. Polisiye romanları severdi. Hanımları ve ikbâlleri vardı. Kız ve erkek çocuklarıyla yakînen ilgilenirdi; onları bir hânedan mensubu olarak çağın gereklerine göre modern bir şekilde yetiştirmişti. Kişilik olarak dindardı ve ehl-i tarikti. Merhametli, cömert, zeki, metin, pragmatik, şüpheci ve temkinli bir karaktere sahipti. Risk alırdı. 33 yıllık hükümdârlık döneminde takip ettiği siyaseti, onun bütün bu özelliklerinin bir pratiği idi.

Osmanlı hükümdârı olarak devletin ve milletin maddî-manevî sorumluluğunu ve ağırlığını her zaman hissetmişti. 33 yıl boyunca bu görevini başarılı bir şekilde yerine getirmişti. Devleti ve toplumu iyi bir şekilde yönetebilmek için geceli gündüzlü büyük bir samimiyetle ve fedâkârlıkla çalışmıştı. Nihaî amacı, emperyal devletler karşısında Osmanlı Devleti’nin ve milletin varlığını mevcut coğrafya üzerinde sürdürmesini sağlamaktı. Bunun için yaptığı en önemli icraatı devletin modern meşrûtî ve anayasal yönetime geçmesi idi. Ciddî borçlara ve mâlî krizlere rağmen devletin altyapısının iyileştirilmesi faaliyetleri için yabancı sermayelerle çok büyük projeler ve yatırımlar yaptırmıştı. Askerîyede hem eleman hem de silah olarak önemli iyileştirmeler gerçekleştirmişti. Toplum hayatını eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında zenginleştirmişti. Müslümanların halifesi olması hasebiyle Asya ve Afrika’daki Müslümanlara da alaka göstermiş ve onlarla ilgilenmişti. Dış siyasette ve diplomaside yeni arayışlara girmişti.

Devlet adamı olarak başarılı faaliyetlerine rağmen hataları da olmuştur. Mesela, Meclis-i Mebûsân’ı çok uzun süre 30 yıl boyunca tatil etmişti. Bu durum tepkilere neden olmuştu. Bâb-ı Âlî’yi fazlaca pasif hâle getirmişti. Çok sık olarak Sadrazam değiştirmişti. Jurnalciliğin amacı dışına çıkarak yaygınlaşmasına ve toplumsal bir sorun hâline gelmesine engel olamamıştı. Jön Türklerin siyasî taleplerini dikkate almamıştı. Bize göre bu talepleri en geç 1906 veya 1907 yılında görebilir ve karşılayabilirdi. 1908 Jön Türk İhtilâli’ne gerek kalmadan meclisi tekrar açabilirdi. Bu şekilde 1908 İhtilâli ve ardından patlak veren 1909 31 Mart Hâdisesi gibi devlete ve topluma ağır mâliyetler getiren talihsiz gelişmeler sürecinin önüne geçebilirdi. Yine Balkanlar’da Osmanlı iç işlerine müdâhele etmek isteyen Rusya ve Avusturya’ya engel olamamış; devletin otoritesini ve gücünü Balkanlara tam yerleştirememişti. Buraya yönelik çözümleri kalıcı ve nihaî olmaktan ziyade günü birlikti. Dolayısıyla 1912-1913 Balkan Harbi’yle ilgili süreci izah ederken, biraz da buralara bakmak gerek.    

Özetin özeti olarak toparlamak gerekirse, Sultan II. Abdülhamid döneminin insanıdır ve hükümdârıdır. Kararlarıyla, icraatlarıyla; hatasıyla ve sevabıyla Osmanlı tarihinin en önemli devlet adamlarından ve aktörlerinden biridir. Hükümdârlık yıllarında takip ettiği siyaseti genel hatlarıyla değerlendirmek gerekirse, hatalarıyla birlikte ardında başarılı bir yönetim bırakmıştır. Bu başarıları, Türk tarihi açısından daha sonraki süreci olumlu olarak etkilemiştir.   

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Yazar Hakkında
Necmettin ALKAN

DİĞER MAKALELER
Yaşadığı Çağın Ruhuna Sahip Bir Osmanlı Hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid
Osmanlı Tarihi
Avrupa’da Bir Osmanlı Sultanı Portresi: Yıldırım Bayezid

Prof. Dr. Feridun Emecen’in tabiriyle ihtirasın gölgesinde bir sultan olarak adlandırılan ve yaşadığı dönemlerde sahip olduğu kudrete göre tarihsel bir imaj çizilen Yıldırım Bayezid’in içerisinde bulunduğu bu durum şüphesiz ki Avrupa’da da benzer şekilde yankı buldu. Avrupa’da devam eden Türk tedirginliğinin daha da derinleştiği dönemin hükümdarı Yıldırım Bayezid, gerek yöneticilik kabiliyetinden gerekse de genel karakterinden dolayı Avrupa tarih yazıcılığında önemli ifadelerle yer aldı. Batı kaynaklarında I. Murad gibi önemli bir padişah “bey” manasına gelen "bahy" gibi bir unvanla gösterilirken Yıldırım Bayezid’in çok daha üst düzeyde bir unvanla "roy", rex" ve hatta doğrudan Soldan unvanı ile gösterilmesi, Osmanlı tahtının yeni sahibinin çok daha güçlü bir şahsiyet olarak görüldüğünün ipucunu verir. Elbette bu durum yalnızca Bayezid’in sahip olduğu güçle değil, onun kendine koyduğu cihan hedefleriyle de ilgiliydi. Yıldırım Bayezid’in Avrupalı entelektüellerce tam olarak bir “dünya fatihi” olarak görülmesi buna en iyi örnekti. Ancak her ne kadar bu yönde ifadeler söz konusu olsa da okun Niğbolu Savaşı’yla kendilerine döndüğünü gören Avrupalıların tarih yazıcılığında Yıldırım Bayezid’e yönlendirilen sert ifadelere daha çok yer verilmeye başlandı. Nitekim Yıldırım Bayezid, Avrupalı kronik yazarlarınca komşu ülkelerin topraklarıyla yetinmeyen, gözünü çok daha uzaktaki diyarlara diken bir hükümdar olarak görülmeye başlandı. Hristiyanlarca tanrının kendilerine gönderildiği bir bela olarak görüldü. Bununla birlikte yine de Yıldırım Bayezid, Avrupalı kaynak yazarlarının hayranlığını üstüne çeken bir hükümdardı.

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun