Vatikan Konsili

  • Önem : Katolik Hristiyan teolojisi açısından büyük önem taşıyan son iki konsil
  • 1.Vatikan Konsili : 8 Aralık 1869
  • 2.Vatikan Konsili : 11 Ekim 1962

Papanın yanılmazlığı konusunun dogmalaştırıldığı ve 1962-1965 yılları arasında Katolik kilisesini çağın gereklerine uydurmak amacıyla yapılan ve Hristiyanlık dışındaki din mensuplarıyla diyaloga girilmesi işinin de karara bağlandığı iki konsilden oluşan Vatikan Konsilinin birincisi Papa IX. Pius’nun Hristiyan toplumunda ve kilise çevrelerinde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan natüralizm, rasyonalizm ve liberalizm gibi düşünce akımlarına karşı gerekli önlemleri almak için, bütün piskoposları Vatikan’da bir araya getirmesiyle başladı. Konsilin gündemine daha sonra, Fransız İhtilâli’nin ardından ortaya çıkan yeni durumun dikkate alınmasıyla kilise-devlet ilişkilerinin gerçek tabiatını tanımlama ve son ekümenik konsilden itibaren geçen 300 yıl boyunca meydana gelen önemli gelişmeler doğrultusunda kilise hukukunda gerekli değişiklikleri yapma konuları dahil edildi. Bu konsil Katolik dünyasında, özellikle de uzunca bir süredir aralarında ciddi çatışma bulunan modernist ve liberal Katolikler ile aşırı gelenekçi ve modernizm karşıtı Katolikler arasında yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi. Büyük umutlarla toplanan I. Vatikan Konsili Hristiyan teologların kanaatine göre tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve Hristiyanlar arasında birliği sağlayacağına ayrılığı daha da körükledi.

II. Vatikan Konsili, Papa XXIII. John’un yayımladığı, Katolik kilisesinin sorunlarını tartışmak üzere bir konsilin toplanması yönündeki genelgesi uyarınca başladı. Ona göre konsilin toplanmasının temel amacı, çağ dışı bir hale geldiğini düşündüğü kiliseyi bütün kurumlarıyla beraber modern dünyaya açarak temel öğretilerini çağın gerekleriyle uzlaştırmaya çalışmaktı. II. Vatikan Konsili Hristiyan birliğinin sağlanması için önemli bir adım olduğundan, bu konsile Katolik olmayan kilise ve toplulukların da temsilci düzeyinde katılması istendi. II. Vatikan Konsili’nde toplam on altı doküman kabul edilerek yürürlüğe kondu. I. Vatikan Konsili’nde yaşanan tecrübeler ışığında II. Vatikan Konsili’nde ele alınan konular özgür biçimde tartışılabilmesi için önceden belirlenmedi ve herhangi bir taslak metin hazırlatılmadı. Bu konsil hem kiliseyi hem çağdaş dünyayı ilgilendiren sorunları tartışma konusu yapma eğiliminde oldu. II. Vatikan Konsili’nin dokümanlarında yer alan konuları ana hatlarıyla belirtmek gerekirse çağdaş dünyada kilisenin kendini nasıl algıladığı, ibadet, yanılgı halinde kilisenin fonksiyonuyla ilgili konular, Kutsal Kitap, gelenek ve Hristiyan eğitimi dahil kilisenin öğretimde bulunma konusu, kilise hizmetiyle ilgili konular, kilisenin Katolik olmayan dünya ile ilişkisi ele alındı. II. Vatikan Konsili, ortaya koyduğu bir dizi yeni ictihad ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik kilisesinin modern dünyaya açılmasını sağladı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Aydın, Mahmut, Vatikan Konsili, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, c.42, sf. 568-571

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun