Şeyh Bedreddin

  • Meslek : fakih, mutasavvıf
  • Doğum : 1339 – 1359 - 1368 ?
  • Ölüm : 18 Aralık 1418 - Yunanistan
  • Ebeveyn : İsrail , Melek Hatun
  • Defin Yeri : İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Varidat

İlk tahsiline Edirne’de babasının yanında başlayan Bedreddin daha sonra Şahidi adlı bir hocanın derslerine devam etti; Mevlana Yusuf’tan sarf ve nahiv okudu. Koca Efendi’den tahsiline devam ederken onun tavsiyesi üzerine Konya’ya gidip mantık ve astronomi öğrenmesinin yanı sıra Kahire’de mantık ve felsefe gibi akli ilimler tahsil etti. Onun başarısını öğrenen Sultan Berkuk, oğlunu eğitmesi için onu saraya davet etmiş ve üç yıl bu görevde kalmış olan Bedreddin, sultanın sarayında tertip etmeyi adet haline getirdiği ilmi sohbetler sırasında Mısır’ın önde gelen alimleriyle tanışma imkanı bulmuştur. Bedreddin, şeyhi Simavi’nin ölümü üzerine şeyhlik makamına geçti ancak Kahire’deki diğer şeyhlerle arası açıldığından altı ay sonra memleketi Edirne’ye dönmeye karar verdi. Dönüş yolunda Tire’de sonraki isyan hareketinin ileri gelenlerinden olan Börklüce Mustafa ile Kütahya’da ise isyan hareketinin diğer elebaşı olan Torlak Kemal ile tanıştı. Padişah Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında başlayan mücadele de Musa Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi üzerine kazaskerliğe tayin edilen Bedreddinin böylece aktif siyasi hayatı başlamış oldu. Daha sonra Musa Çelebi kardeşi Mehmed Çelebi karşısında yenik düşünce Bedreddin İznik’e sürüldü ancak siyasi ihtirasları nedeniyle durumu kabullenemedi ve görünüşte dini-tasavvufi gerçekte ise siyasi teşkilatlanmayı sağlamak üzere harekete geçti.

Yoğun bir propaganda faaliyetine girişen Bedreddin kısa zamanda çevresinde geniş bir mürid ve sempatizan kitlesinin oluşmasını sağladı. Göz hapsinden kaçmayı başaran şeyh Kastamonu’ya giderek İsfendiyar Bey’e sığındı. Şeyhin müridlerinden Börklüce Mustafa, Torlak Kemal gibi ihtilalcilerin başarılarından kaygılanan Çelebi Sultan Mehmed, şeyhin üzerine büyük bir kuvvet gönderdi ve şeyh yakalanarak padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişah onun aynı zamanda bir din alimi olduğunu göz önüne alarak hüküm vermek üzere ilim adamlarından bir heyet kurulmasını emretti ve idam edilmesine karar verildi. Bu fetva üzerine Serez’de idam edilerek buraya defnedildi. 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi ile kemikler İstanbul’a getirildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Dindar, Bilal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1992, cilt 5, sayfa: 331-334

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun