Semiz Ahmed Paşa

  • Görev : Osmanlı Veziriazamı
  • Ölüm : 27 Nisan 1580

Uzun boylu, dev yapılı, kalender mizaçlı, zengin ve son derece hayırsever biri olan Ahmed Paşa devşirme olarak Enderun’da yetişti. Bilinen ilk resmî görevi kapıcıbaşılıktı. Yeniçeri ağalığına getirildi. Mustafa Paşa’nın beşinci vezirliğe getirilmesi üzerine ondan boşalan Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’dan olan kızıyla evlenerek sarayla olan yakınlığını daha da kuvvetlendirdi. Bu sayede giderek nüfuzunu arttırdı ve sonunda vezîriâzamlığına kadar sürecek olan kubbealtı vezirliği dönemi altıncı vezirliğe tayiniyle başlamış oldu. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Sigetvar’da vefatı üzerine ordugâhtaki sıkıntılı durumda yapıcı bir rol üstlendi. II. Selim’in İstanbul’a girişi esnasında yeniçerilerin cülûs bahşişi dolayısıyla çıkardıkları karışıklıkların yatıştırılmasında da rol oynadı. Kıbrıs’ın fethi sırasında donanmanın Akdeniz seferine çıkışından biraz önce karadan Dalmaçya sahillerine yönelik seferin idaresini üstlendi. Venedik kıyılarında âsi Arnavutlar’la mücadele etti. Sokullu Mehmed Paşa ile olan anlaşmazlığı sebebiyle Vezir Hüseyin Paşa ile birlikte vezâretten azledildi.

Hırslı ve sinirli bir karaktere sahip olan Ahmed Paşa son derece dürüst, herkese adaletli davranan, rüşvet almayan bir idareciydi. II. Selim’in vefatı ve yerine III. Murad’ın tahta cülûsu sonrası Sokullu Mehmed Paşa’ya karşı giderek artan muhalefette ön plana çıktı. Sokullu’nun suikast neticesi hayatını kaybetmesinin ertesi günü vezîriâzamlık makamına getirildi. Ancak vezîriâzamlığı uzun sürmedi, ölümüne kadar altı ay on altı gün kadar bu makamda kalabildi. Bu süre zarfında Koca Sinan Paşa’yı destekledi ve onu Lala Mustafa Paşa’nın yerine İran seferi serdarlığına tayin ettirdi, Siyavuş Paşa’yı vezârete getirtti, bazı önemli üst düzey idarecileri değiştirdi. Onun sadâreti sırasında Haslar kadılığı Galata kadılığından ayrıldı ve her ikisi de müstakil kadılık oldu. Çıkan bir fermanla gayrimüslim unsurların kıyafetlerinin tanzimi yapıldı, yahudilerin kırmızı çuha takke, diğerlerinin siyah şapka giymeleri emredildi. Bu arada hastalandı, özellikle yakın adamı olan Cezayir timar defterdarı Hayâlîbeyzâde Ömer Efendi’nin yolsuzlukla tutuklanıp Yedikule’ye hapsedilmesi onu çok üzdü. 23 Nisan 1580’de yapılan divana gidemedi, yerine Mustafa Paşa vekâlet etti. Dört gün sonra vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Emecen, Feridun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 36, 2009

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun