Recaizade Mahmud Ekrem

Recaizade Mahmud Ekrem
  • Doğum : 1 Mart 1847/İstanbul
  • Ölüm : 31 Ocak 1914/İstanbul
  • Meslek : şair, yazar

Recaizade Mahmud Ekrem, Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancıdır. 1867 yılında Namık Kemal Fransa’ya kaçarken Tasvir-i Efkar gazetesinin sorumluluğunu ona bırakmıştır. 1887 yılında Namık Kemal ve Abdülhak Hamit ile mektuplaşması sanat hayatının yönünü belirlemiştir.

HAYATI 

1 Mart 1847 tarihinde İstanbul Vaniköy’de doğmuştur. Küçük yaşta babasından Arpaça ve Farsçaa öğrenmiş, bir süre Beyazıt Rüşdiyesi’nde ve Mekteb-i İrfan’da okumuştur. Daha sonra Harbiye İdadisi’ne girmiştir. Hastalığı nedeni ile okulu yarım bırakmış ve 1862 yılında Hariciye Mektubi Kalemi’nde çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı bu yerde Leskofçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet, Namık Kemal ve Ayetullah Bey gibi yenilikçi fikirlere sahip gençler ile tanışmıştır. Fransızca öğrenerek Batı kültür ve edebiyatını tanıma fırsatı bulmuştur. Divan tarzında şiirler yazmaya, Fransızca’dan bazı tercümeler yapmaya başlamıştır. Yazdığı ilk yazılar Tasvir-i Efkar, Terakki, Hakayıku’l Vekayi ve Hazine-i Evrak gibi gazetelerde yayımlanmıştır. 1877 yılında Şura-yı Devlet üyesi olmuş, daha sonra Tanzimat Dairesi reisliğine getirilmiştir. 1878/87 yılları arasında Mekteb-i Sultani ile Mekteb-i Mülkiyye’de edebiyat hocalığı yapmıştır. 1889 yılında resmi bir görev için Trablusgarp’a gitmiştir. Yurda döndükten sonra 1896 yılında Servet-i Fünun mecmuası etrafında Edebiyat-ı Cedide hareketini kurmuş yalnız 5 yıl devam edebilmiştir. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ardından kurulan Kamil Paşa kabinesinde Evkaf ve Maarif nazırlıklarına getirilmiş, daha sonra Meclis-i Ayan üyesi olmuştur. 31 Ocak 1914 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Yazın Yaşamı 

Türk edebiyatında 1860’lı yıllarda Şinasi ile başlamıştır. Aktif olarak politikaya karışmamış, faaliyetlerini daha çok edebiyatın yenileşmesi yönünde yapmıştır. Avrupaii şiir ve edebiyatın gelimesine eserleri yanında fikirleri ve gençlere yol göstermesiyle de katkıda bulunmuştur. Bir yandana divan şiiri geleneğini sürdürürken bir yandan da halk söyleyişleriyle mahallileşme akımından etkilenmiş olsa da bütün bunların üstünde kendisi esas olarak romantik Fransız şiirinin etkisinde kalmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirlerine hakim olan unsurlar arasında aşk, tabiat ve ölümle ilgili duygu ve düşünceler başta gelmektedir. Orta seviyede bir şair olarak kabul edilen Mahmut Ekrem, duygu bakımından en yoğun eserleri çocuklarının ölümünden duyduğu ıstırapla yazmış olduğu manzumelerdir. Hikaye, roman ve tiyatro türünde eserler veren Mahmut Ekrem’in başlıca eserleri; Hikaye ve Romanda: Araba Sevdası, Şemsa, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi; Şiirde: Zemzeme I-II-III, Tefekkür, Pejmürde gibi eserlerdir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Uçman Abdullah, Recaizade Mahmud Ekrem, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Ankara:Türkiye Diyanet Vakfı, yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 503-504

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun