Nizâra İbrahim Efendi

  • Önem : Gülşeni Şeyhi, Şair
  • Doğum : Edirne
  • Ölüm : 1774 - Eski Zağra
  • Başlıca Eserleri : Divan, İnsânnâme, Mu‘cizât-ı Enbiyâ ,Hediyyetü’l-ahbâb, Behcetü’l-ebrâr

Edirne Gülşenî Dergâhı şeyhi Manisalı İbrâhim Gülşenî’nin torunu, Sarıca Paşa Medresesi müderrisi Şeyh Mustafa Gülşenî’nin oğlu, şair ve edip Edirneli Kâmî’nin yeğeni olan Nazîra İbrahim Edirneli şair Lebib’in kardeşidir, Şeyh La‘lî Fenâî’nin halifesi olan babası Mustafa Efendi, Gülşeniyye tarikatının ikinci pîri Sezâî-yi Gülşenî ile pirdaştır. Hüseyin Vassâf, Mustafa Efendi’nin sertarik olduğunu ve otuz yıl irşad makamında bulunduğunu, Sezâî-yi Gülşenî’nin La‘lî Fenâî Efendi’nin vefatı üzerine Mustafa Efendi’ye intisap ettiğini söyler. Tasavvuf ve ilim ortamında büyüyen İbrâhim Nazîrâ medresede tahsilini sürdürürken babasının emriyle Sezâî-yi Gülşenî’ye intisap etti. Tahsilini tamamladıktan sonra bir süre Edirne mahkemesinde kâtiplik yaptı. Mısır kadılığına tayin edilen amcası Kâmî Efendi ile birlikte Kahire’ye gitti. Burada kaldığı süreyi İbrâhim Gülşenî Âsitânesi’nde geçiren Nazîrâ’ya dergâhın şeyhi tarafından teberrüken tâc-ı şerif tekbirlendi. Ertesi yıl amcası görevinden azledilince Edirne’ye döndü.

Oldukça hacimli bir divanı olan tasavvuf, şiir ve edebiyatın yanı sıra tarihle de ilgilenen İbrâhim Nazîrâ Osman Nuri Peremeci, Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin katlini anlatan bir metni onun bir eserinden iktibas etti. Uzun yıllar Edirne medreselerinde müderrislik, Babaeski, Tekirdağ, Mısır ve Eski Zağra’da kadılık yaptıktan sonra Eski Zağra yakınlarındaki bir köyde inşa ettiği tekkede irşad faaliyetine başladı. Sezâî-yi Gülşenî’nin Mektûbât’ındaki bir mektup ona hitaben yazıldı. Nazîrâ ayrıca Abdurrahman Hibrî’nin Enîsü’l-müsâmirîn’ini Muhtasar Târîh-i Edirne adıyla ihtisar etti. Bursalı Mehmed Tâhir, Nazîrâ’nın hattıyla on altı risâlesini içeren bir mecmuayı gördüğünü söyler ve toplam yirmi dokuz eserinin adını zikreder. Nazîrâ’nın hayatı ve eserleri üzerine henüz bir çalışma yapılmadı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Akkuş, Mehmet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:32, 2006, s:454-455

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun