Nihad Mazlum Çetin

Nihad Mazlum Çetin
  • Meslek : Arap, Fars ve Türk dili ve edebiyatı âlimi
  • Doğum : 1924 - Amasya, Gümüşhacıköy
  • Ölüm : 26 Haziran 1991 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Tercümeleriyle Namaz Sûreleri ve Duaları, Arapça Dilbilgisi I, Farsça Manzum Yazmalar Kataloğu, Eski Arap Şiiri, Arapça Metinler I, Fennü’l-hat

Dini ve milli değerlere bağlı, İslâmi prensiplere saygılı, ahlâk ve edep timsali şahsiyetiyle kendisini tanıyan her seviyedeki insanın sevgi ve takdirini kazanan Nihad Mazlum Çetin, annesi tarafından şair Cevherî’nin torunudur. Hukuk Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra öğretmenlik mesleğine ilgisi dolayısıyla Yüksek Muallim Mektebi’ne yazıldı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencisi oldu. Burada okurken ayrıca Fransız Filolojisi ile Arap-Fars Filolojisi derslerini takip etti. Fakülteyi bitirince Adana Düziçi Köy Enstitüsü’nde, ardından Kayseri Lisesi’nde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği, daha sonra Kayseri İmam-Hatip Okulu müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Kürsüsü’nde açılan asistanlık imtihanını kazanarak üniversiteye intisap etti. “Abu Hatim as-Sicistanı ve Kitab al-Mudakkar wa’l-Muannat’i” adlı teziyle doktor, “Abu Muhammad Abdullah al-Abdalakanı ve Kitab Hamasat az-Zurafaag min aşar al-Muhdatin wa’l-Qudamāʾ” adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1971’de profesörlüğe yükseldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisi’nde tahrir heyeti üyesi ve müellif olarak çalıştı.

Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti kurucuları arasında yer alan Çetin, Bağdat ve Musul’a yaptığı gezide Arap dili ve lehçeleriyle aruza dair verdiği konferanslar üzerine Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye bi-Mevsıl’in üyesi oldu. Sağlığının bozulması üzerine emekliye ayrıldığı 1990 yılına kadar Şarkiyat Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı ve 7. sayısına kadar Şarkiyat Mecmuası’nı çıkardı. Nihad M. Çetin’in son derece ciddi, titiz, sabırlı, prensipli ve metotlu ilmî çalışma tarzı araştırmacılar için örnek teşkil etti. Eserlerini hazırlarken ele aldığı konular hakkında uzun inceleme ve araştırmalardan sonra ulaştığı özlü ve orijinal hükümler onun ilmî dirayet ve kabiliyetini, çalışmalarındaki ciddiyeti ve ilme verdiği değeri gösteren delillerdir. İlmî dirayeti ve ifade disiplini dünya ilim âlemince de kabul edildi ve takdir topladı. Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye Türk üye olarak seçildi. Hat konusuna hâkimiyeti, kendisinin ayrıca dünyada yazmalar hakkında en iyi ve doğru bilgilere sahip mütehassıslardan biri olmasından ileri gelir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Topuzoğlu, Tevfik Rüştü, Nihad Mazlum Çetin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, Cilt: 8, sf: 290-291

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun