Nigar Hanım

Nigar Hanım
  • Doğum : 1856-İstanbul
  • Ölüm : 1 Nisan 1918-İstanbul
  • Meslek : Şair, yazar

Nigar Hanım, Türk şair ve yazar. Niran adlı eseri aynı zamanda başyazarlığını yaptığı Hanımlara Mahsus Gazete Kütüphanesi’nin ilk eseri olarak neşredilince II. Abdülhamid tarafından 1898 yılında II. dereceden Şefkat nişanıyla ödüllendirildi. Kadın ediplerin az olduğu, olanların da erkek adları arkasına gizlendiği bir dönemde Nigar Hanım, gerçek kimliğini saklamadan duygularını samimiyetle ifade ettiği Avrupai tarzda eserler vermesi, şiirlerinin yabancı dillere çevrilmesi, Avrupa basınında tanınması, çeşitli yabancı dilleri bilmesi, uzun yıllar salonunda seçkin bir sanatkar zümresini ağırlaması, sosyal yaşantısı bakımından farklı ve yeni bir imaj oluşturmasıyla modernleşme sürecinin “öncü” Türk kadınları arasında yer alır. Günümüz yazarlarından Nazan Bekiroğlu kendisi hakkında doktora çalışması yapmıştır.

Hayatı

İstanbul’da doğan Nigar Hanım’ın asıl adı Sandor Farkaş olup 1848 yıllında Macar İhtilali’nden sonra Türkiye’ye sığınarak ihtida eden ve “Macar” lakabıyla tanınan Osman Paşa’nın kızıdır. 7 yaşında iken Madam Garos’un Kadıköy’deki yatılı okuluna verilerek burada Fransızca, piyano, resim ve dikişin yanı sıra Rumca, İtalyanca ve Ermenice öğrenmesi sağlandı. Dönemin ünlü ismi Ebüllisan Şükrü Efendi’den Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri alan Nigar Hanım, örtünme yaşının yaklaşması sebebiyle okuldan alındı; piyano ve lisan derslerine evde devam etti.

Annesinin ve babasının ölümünden sonra kendisini oğullarına ve edebiyata adayarak Şişli’deki konağında meşhur salı toplantılarını düzenlemeye başladı; yerli yabancı, kadın erkek seçkin bir sanatkar zümresini çevresine topladı. Buraya devam edenler arasında Recaizade Mahmud Ekrem, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy, Abdülhak Hamid Tarhan, Mustafa Reşid, Ali Ekrem Bolayır, Celal Sahir Erozan, Ercümend Ekrem Talu, Ahmed Rasim, Macar Türkologu Ignacz Kunos, Arminius Vambery, ressam Zonaro, piyanist Furlani ve Hegey, kemani Tatyos Efendi, dönemin Maarif nazırı Münif Mehmed Tahir Paşa ve Paris sefiri Sâlih Münir Paşa ve çeşitli ülkelerin elçilik erkanı başta gelmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında sık sık seyahat eden Nigar Hanım, Balkan Harbi esnasında o da diğer aydın kadınlar gibi konferanslar verdi, hamasi şiirlerini okuyarak halkın millî duygularını harekete geçirmeye çalıştı.

Ömrünün son yıllarında Maarif Nezareti tarafından kendisine yapılan bir mektep müdürlüğü teklifini önce reddettiyse de ardından bu göreve başladı. Fakat savaş yıllarının salgın hastalığı tifüse yakalandı. Kaldırıldığı Şişli Etfal Hastahanesi’nde 1 Nisan 1918 tarihinde hayatını kaybetti.

Yazın Yaşamı ve Çalışmaları

Nigar Hanım, yazı hayatına 14 yaşında iken erkek kardeşi Ali’nin ölümü üzerine söylediği bir mersiye ile başlamıştır. Son eseri de Atıfpaşazade Rauf Bey’in ölümü için yazdığı mersiyedir. Batı’dan Victor Hugo, Alphonse de Lamartine ve Alfred de Musset başta olmak üzere Fransız romantiklerinin etkisi altında kaldı. Fuzuli, Nedim ve Şeyh Galib gibi divan şairleriyle çağdaşlarından Recaizade Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid’i beğendiğini ve Leyla Hanım, Fıtnat Hanım, Esad Muhlis Paşa divanlarını çok okuduğunu kaydeder.Nigar Hanım hikaye, tiyatro, çeviri, mensure, mektup, makale, anı, sohbet, deneme gibi türlerde de eser vermiş ve kitaplarının bir kısmında bunları tür ayırımına gitmeden bir araya getirmiştir.

Ferdi ve romantik bir kimlik sergilediği eserlerinde mutsuzluk, anlaşılamama, kendini anlatamama, sevme ve sevilme ihtiyacı, marazi bir duygusallıkla iç içe örülen tutkulu aşk, tabiata sığınma daima ön plandadır. Metafizik endişeye dönüşemeyen bir ölüm ürperişi, annelik, çocuğun ve kadının eğitimi, yurt sevgisi de şiirlerinin ve nesirlerinin temel konularını oluşturur. Kadın meseleleri üzerinde hassasiyetle durmakla beraber kadın ve erkek arasında her alandaki eşitliğe inanmayan Nigar Hanım, feminizmin kadın ve erkeğin birlikte eğitimiyle gerçekleşebileceğini kabul etmektedir.

Başlıca eserleri; Efsus, Niran, Aks-i Seda, Safahat-ı  Kalb, Elhan-ı Vatan gibi kitapları örnek verilebilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Bekiroğlu, Nazan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 33, 2007

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun