Mehmet İzzet Kumbaracılar

  • Meslek : Araştırmacı-Yazar
  • Doğum : 9 Şubat 1873 - Üsküp
  • Ölüm : 1937
  • Başlıca Eserleri : İstanbul Sebilleri, Serpuşlar, Eczâcılık Târihi ve İstanbul Eczâhâneleri

Kumbaracızâdeler’den İbrâhim Bey’in oğlu olan Mehmet İzzet Kumbaracılar, Rüşdiyeyi bitirdikten sonra henüz on üç yaşında iken Üsküp sancağı tahrirat kaleminde çalışmaya başladı. Kışova vilâyet merkezinin Üsküp’e taşınmasıyla mektûbî kalemine mümeyyiz oldu. Ardından Topkapı Sarayı Hazîne-i Hümâyun görevlileri arasına katıldı ve Enderun’da eğitim gördü. Daha sonra hazîne-i hümâyun kapı çuhadarı muavinliğine terfi etti ve “sanayi madalyası” ile ödüllendirildi. Üstün başarısından ötürü rütbe-i sâlise unvanını aldı. Bunun yanı sıra mâlûl gaziler iâne sergisinde görevlendirildi. Almanya’nın Karakartal nişanı ile ödüllendirilerek rütbe-i sâniyye sınıf-ı sânîsine yükseltildi. Kapı çuhadarı muavinliği üzerinde kalmak şartıyla hazîne-i hümâyun kayıt memurluğuna, ardından beşinci kâtipliğine getirildi. İran Devleti tarafından dördüncü rütbeden Şîr-i Hurşîd, daha sonra dördüncü rütbeden Mecidiye nişanı ile ödüllendirildi (14 Ekim 1904). Bunları liyakat madalyası ile dördüncü rütbeden nişân-ı Âlî-i Osmânî madalyaları izledi. Nihayet hazîne-i hümâyun üçüncü kâtipliğine tayin edildi.

Enderun’da yetiştiğinden saray geleneklerini çok iyi bilen Kumbaracılar’ı Sultan Vahdeddin daha şehzadeliğinden tanır ve çok güvenirdi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra padişah tarafından Topkapı Sarayı’nda görevlendirilen Kumbaracılar oradaki çok değerli eşyanın yağmalanmasına meydan vermedi. Topkapı Sarayı Hazîne-i Hümâyun başkâtibi olmasının yanı sıra sofracı başılıkla vazifelendirildi. I. Dünya Savaşı’nda düşman donanması Çanakkale önlerine geldiği zaman hazîne-i hümâyunu Konya’ya taşıdı. Cumhuriyet’in ilânından sonra Topkapı Sarayı’ndaki başkâtiplik görevi devam etti. Topkapı Sarayı’nın müze olarak kuruluşunda müze müdürü Tahsin Öz’ün müdür yardımcısı olarak büyük emeği geçen Kumbaracılar, Topkapı Sarayı Müzesi müdür muavini görevini sürdürürken vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı’na gömüldü. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yücel, Erdem, Mehmet İzzet Kumbaracılar, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2002, c.26, sf.370

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun