Keçecizade Fuad Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : 17 Ocak 1815 - İstanbul
  • Ölüm : 12 Şubat 1869 -Fransa, Nice

Tanzimat devrinin üç önemli şahsiyetinden biri olan Fuad Paşa ilmiye yolunda ilerlemek amacıyla Arapça ve Farsça ve Fransızca öğrendi. Tıbbiyeden doktor yüzbaşı olarak mezuniyetinin ardından Mustafa Reşid Paşa’nın teşvikiyle meslek değiştirerek Bâbıâli tercüme kalemine girdi. Sadrazam Reşid Paşa tarafından hem Tanzimat’ın uygulanması hem de miras meselesini halletmek üzere Mısır’a gönderilen Fuad Efendi burada üç buçuk ay kadar kalarak Mısır’ın 60.000 kese olan yıllık vergisini Mısır Valisi Abbas Paşa ile anlaşarak 80.000 keseye çıkartmayı başardı. Bu hizmeti padişah tarafından takdir edilmiş olmalı ki Mısır’dan dönüşünde Âlî Paşa’nın sadârete geçişinden hemen sonra Hariciye Nâzırlığı’na getirildi. Ancak bu sırada ortaya çıkan makāmât-ı mübâreke meselesinde Fransızlar’a meyletmesi, Rusya’ya statükonun korunacağını bildirirken Fransız sefaretine gönderilen takrirde, Beytülahm Kilisesi’nin büyük kapısına ait anahtarın Latinler’e verileceğinin kaydedilmesi, Fuad Efendi’ye karşı büyük bir tepkinin doğmasına sebep oldu.

Zeki, cüretkâr, laubali ve çok açık sözlü olan Fuad Paşa nazırlığı sırasında Lübnan meselesini ele aldı. Lübnan’da yaşayan Dürzîler’i İngilizler’in, Mârûnîler’i Fransızlar’ın kışkırtmaları sonucunda başlayan Lübnan olayları Avrupa’ya mübalağalı bir şekilde yansıtıldı. Bâbıâli, muhtemel bir Avrupa müdahalesini önlemek üzere fevkalâde murahhas sıfatıyla Fuad Paşa’yı görevlendirdi. Fuad Paşa Suriye’de iken Sultan Abdülmecid vefat etti, yeni padişah Abdülaziz, Meclis-i Vâlâ ile Meclis-i Âlî-i Tanzîmat’i birleştirerek reisliğini ona verdi. Yeni görevine başlayan Fuad Paşa ilk iş olarak, maliyenin düzeltilmesi için adlığı gerekli tedbirlerle gelirleri kısmen arttırdı. Osmanlı tarihinde ilk defa olarak “yâver-i ekrem” unvanını aldı. Kalbinden rahatsız olan Fuad Paşa’nın hastalığı ilerleyen zamanlarda daha da arttı. Yakacık’ta istirahat etmesi sağlığını biraz düzelttiyse de Hariciye nâzırlığına ilâveten sadâret kaymakamlığı görev yükü onu büsbütün yıprattı ve vefat etti.  Orta derecede bir şair olduğu söylenen Fuad Paşa’nın öte yandan gerek özel ve resmî mektuplarından gerekse lâyihalarından kuvvetli bir nâsir olduğu da açıkça anlaşılır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Köprülü, Orhan F. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 13, 1996

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun