Kayseri Hacı Kılıç Camii

Kayseri Hacı Kılıç Camii
  • Yapım Tarihi : 1249
  • Bani : Ebu'l-Kâsım bin Ali Tûsî
  • Dönemi : Selçuklu Dönemi

1249 yılına tarihlenen yapı Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli eserlerinden biridir. Banisi Ebu’l-Kasım bin Ali Tusi’dir. Camii külliye yapısı olarak inşa edilmiştir. Bir de camiye bitişik medresesi bulunur. Medrese kuzeyde yer alırken, camii güneyde yer alır. Anadolu Selçuklu mimarisinde birbirine bitişik olarak inşa edilen yapıların yaygın olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla yapı bu haliyle nadir eserlerden biridir.

Mimari Özellikleri

Dikdörtgen plan şemasına sahip yapı, şehrin kuzeyinde İstasyon caddesinin üzerinde yer alır. Kalın taş duvarlar ile çevrelenmiş yapının medrese istikametindeki kuzeybatı köşesinde kare, camii istikametindeki güneydoğu köşesinde silindir biçiminde köşe kuleleri bulunmaktadır. Yapının cephelerini hareketlendirmek için güney tarafına üstü kemerli üç, doğusuna ise iki pencere açılmıştır. Yapının minaresi doğu cephesindeki pencerelerden birinin önüne yapılmıştır, taştan inşa edilmiştir. Minarenin yanında ise Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey’e ait bir mezar bulunmaktadır. Mezarın kitabesi bulunmakta ve üzerinde ‘959 Ramazan’ tarihi okunmaktadır. Yapının 2 tane taç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri camii istikametinde diğeri ise medrese istikametindedir. Bu anıtsal kapılar mukarnaslı olup, geometrik geçmeler ile süslenmiş alınlığına da birer mermer kitabe eklenmiştir. Camiinin kapısındaki mermer kitabenin üzerine celi sülüs hat ile yazılmış yazının tercümesi şöyledir; ‘’Bu mübarek mescidin yapılmasını; din ve dünyanın izzeti, fetih babası, Keyhüsrev’in oğlu, Ulu Sultan Keykavus zamanında, müminlerin emirinin bürhanı zayıf kul, Allah Tela’nın rahmetine muhtaç Tus’lu Ali oğlu Ebu’l Kasım 647 (1249) senesinde emretti.’’ Medrese kapısının üzerine asılmış olan kitabede ise benzer ifadeler kullanılmıştır. Tercümesi şöyledir; Bu mübarek medresenin yapılmasını Keyhüsrev’in oğlu yüce sultan, din ve dünyanın şerefi, fetihler sahibi, Keykavus devrinde 647 (1249) senesinde zayıf kul Tus’lu Ali oğlu Ebu’l Kasım eliyle emretti.’’ Bu kitabelerden anlaşılacağı üzere banisi hakkında hiçbir soru işaretine yer yoktur. 

İç Kısım

Harim bölümü sivri beşik tonozlar ile ayrılmış beş bölümden oluşmaktadır. Orta kısım diğerlerine göre daha geniş ve yüksek olup, mihrap önünde kubbesi yer almaktadır. Kubbenin üç tane aydınlık feneri bulunmaktadır. Yapının mihrabı ince taş işçiliği ile gayet naif bir şekilde süslenmiş olup, mimber ise ahşaptan yapılmış ve sadedir. Caminin içinden medrese bölümüne sivri kemerli bir aralıktan geçilmektedir. 
 

Günümüzde

Yapı bugüne kadar pek çok onarımlar geçirmiştir. Bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Orijinaline sadık kalınarak restore edilen yapı, bugün de hala varlığını korumaktadır.

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
 
Akalım, Şebnem, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 14, 1996
 
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997
 
Özkeçeçi, İlhan, Tarihi Kayseri Camii ve Mescidleri, Kayseri, 1997
 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun