Kabakulak İbrahim Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : Şebinkarahisar
  • Ölüm : 1743 - İstanbul

Osmanlı sadrazamı olan ve “Kabakulak” lakabıyla anılan İbrahim Paşa Şebinkarahisar’da dünyaya geldi. Genç yaşta İstanbul’a gelen İbrahim Paşa, önce Kemahlı Mehmed Ağa’nın hazinedarı Hasan Çelebi’ye, ardından Cigalazâde Kethüdâsı Kadri Efendi’ye intisap etti. Onun ölümünden sonra Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa’nın iç çuhadarı ve divan kâtibi oldu. Mustafa Paşa’nın Slankamen Savaşı’nda şehiy olması üzerine Firârî Karındaşı Ali Paşa’nın hazine kâtipliğine getirildi ve onunla birlikte Erzurum’a gitti. Ali Paşa da burada ölünce İstanbul’a döndü ve Defterdar Damad Mehmed Paşa’nın tavsiyesiyle önce başmukataacılığa, ardından piyade mukabeleciliğine tayin edildi. 1716 yılında Bosna beylerbeyliğine getirilen İbrahim Paşa, bu görevi sırasında kalabalık Avusturya kuvvetlerine karşı başarılı savunmada bulundu. Daha sonra da çeşitli kişilere kethüdalıkta bulundu. İstanbul’da patlak veren Patrona Halil İsyanı’nı bastırmak üzere görev aldı ve başarı elde etti. Daha sonra ise vezirlikle Halep beylerbeyliğine tayin edildi, ancak bu göreve gitmeden Silâhdar Mehmed Paşa’nın yerine veziriazamlığa getirildi. Veziriazamlığa getirilmesini sağlayan Dârüssaâde Ağası Hacı Beşir Ağa’yı İstanbul’dan uzaklaştırmak istemesi üzerine görevinden alındı.

Yedi ay on dokuz gün sadrazamlık yapan ve yaşına hürmeten malları müsadere edilmeyen İbrahim Paşa bir buçuk yıl kadar Eğriboz’da kaldı, Nisan 1732’de Bosna valiliğine tayin edildi. Ancak halkın kendisinden şikâyeti üzerine aynı yılın Temmuz ayında vezirliği alınarak Girit’in Resmo Kalesi’nde mecburi ikamete tâbi tutuldu. On yıldan fazla Resmo’da kalan İbrahim Paşa, İstanbul’daki rakiplerinin faaliyetleri sonucu 1743 yılı başlarında öldürüldü; vücudu orada, İstanbul’a getirilen kesik başı ise Koca Mustafa Paşa Mezarlığı’nda defnedildi. Ölümüne “rıhlet-i nâsût” ibaresiyle tarih düşürüldü. Hacı unvanıyla da anılan Kabakulak İbrahim Paşa’nın özellikle sülüs ve nesih yazılarda maharet sahibi iyi bir hattat olduğu nakledilmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, İbrahim Paşa, Kabakulak, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2000, c.21, sf.328-329

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun