İbn Asakir

  • Meslek : Arap tarihçi
  • Doğum : 24 Mart 1133 – Dımaşk
  • Ölüm : 18 Ekim 1203 - Dımaşk

Yazdığı Şam’ın ayrıntılı tarihi ile tanınan Arap tarihçi İbn Asakir, Dımaşk’ta dünyaya geldi. İlk eğitimini babası, amcası ve dedelerinden aldı. Babası kendi hocalarından onun da ders almasını sağladı. Hocaları arasında Cemâlülislâm Ebü’l-Hasan Ali b. Müsellem es-Sülemî, Ebû Sa‘d b. Semmân ve Nasrullah b. Muhammed el-Mıssîsî gibi ünlü alimler de vardır. Olgunluk çağına kadar babası hayatta olduğu için ondan çok faydalandı ve eserlerinin telifine yardım etti. Nitekim babasının Târîḫu medîneti Dımaşḳ’ını iki defa temize çekti. Şam, Kudüs, Hicaz ve Mısır’a ilmi amaçlarla kısa süreli seyahatler yaptı. Rivayet ve semâının çokluğu, dini hayatının mükemmelliği bakımından Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’den daha üstün sayılmakla birlikte İbnü’l-Cevzî’nin hem ricâl ve hadis metinlerine hem de diğer ilimlere olan bilgisi bakımından ondan ileride olduğu kabul edilmektedir. Dımaşk’ta vefat eden İbn Asakir Bâbüssagīr Kabristanı’nda babasının yanına defnedildi.

Hadis hafızı ve tarihçi olarak bilinen İbn Asakir, çeşitli eserler kaleme almasına, pek çok bilgi toplamasına karşılık yazısının kötü olduğu belirtilmektedir. Bunun sebebi muhtemelen çok hızlı yazmasıdır. Babasının ölümünden sonra Şam’da Emeviyye Camii’nde hadis okutmaya başlayan İbn Asakir, Nûreddin Mahmûd Zengî’nin yaptırdığı Dârü’l-hadîsi’n-Nûriyye’ye müderris olmuş, ölünceye kadar bu görevde kalmıştır. İbn Asakir amelde Şafii, itikatta koyu bir Eş‘arî idi. Maḳālâtü’l-İslâmiyyîn’i çok okuduğu rivayet edilir. Ayrıca dindarlığı, fazileti, sünneti müdafaa edip yeniliklere karşı çıkması ile tanınmıştır. Zarif, şakacı ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan İbn Asakir’in dârülhadis müderrisliği görevini fahri olarak sürdürdüğü, medresenin suyundan içmediği gibi oradan abdest bile almayacak derecede takva sahibi olduğu, hadis tahsili için gelen öğrencilere bütün imkânlarıyla yardımda bulunduğu rivayet edilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sandıkçı, Kemal, İBN ASÂKİR, Ebû Muhammed, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1999, c.19, sf.320-321

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun