Hurşid Ahmed Paşa

  • Görev : Osmanlı Sadrazamı
  • Ölüm : 19 Kasım 1822

Cesur, cömert ve dürüst bir kişiliğe sahip olan Hurşid Paşa Rumeli Valisi Selim Sırrı Paşa’nın âzatlı kölesiydi. Napolyon’un Mısır’ı işgali üzerine Küçük Hüseyin Paşa ile birlikte Mısır seferine katıldı. Seferden sonra Hüseyin Paşa onu mîr-i mîrânlık rütbesiyle İskenderiye mutasarrıflığına tayin ettirdi. Mehmed Ali Paşa’nın Bâbıâli nezdinde yaptığı müracaat üzerine de Mısır valiliğine getirildi. Sadâret emriyle azledilen Hurşid Paşa bu durumu reddetti. Kölemenler’den yardım alarak Mehmed Ali Paşa’ya karşı mücadeleyi sürdürmeye çalıştı. Bundan da bir sonuç alamayınca kaleden çıkmayı kabul etti ve Mısır’dan ayrıldı. Bir müddet İran seferlerine katılan Hurşid Ahmed Paşa Selânik, Bosna valiliklerinde ve Niş muhafızlığında bulunduktan sonra Mora ve Rumeli valiliklerine getirildi. İsyan halinde bulunan Sırplar’a karşı önemli başarılar elde etti. Bu başarıları neticesinde sadrazamlığa getirildi. İstanbul’a geldikten sonra Rus harbinin yol açtığı yaraları sarmak için ıslahata devam etmek isteyen Hurşid Paşa merkezde ve taşrada ortaya çıkan zorbaların tepkileriyle karşılaştı. Öncelikle kanunsuz davranışlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Topçu ve Humbaracı ocaklarının yardımıyla Yeniçeri Ocağı’nın üzerine yürümek istedi.

Safdil bir yapısı olan ve bu saflığından dolayı kötü niyetli yakınlarının sözlerine kolayca inanan Hurşid Paşa olayları bastırmak için olağanüstü gayret sarf etti. Fakat muhtemelen Hâlet Efendi’nin telkinleri sonucu olaylar karşısında pasif kalmakla suçlanarak sadâretten azledildi. Böylece sadrazamlığı sona ermiş oldu. Tekirdağ’da ikamete memur edilen Hurşid Paşa Bosna, Selânik, Anadolu ve Halep valiliklerine getirildi. Bu görevde iken Mora’da Tepedelenli Ali Paşa isyanı patlak verdiğinden Mora valiliğine tayin edildi. Bölgedeki bütün mülkî ve askerî yöneticiler Tepedelenli’yi yakalamakla görevlendirildiğinden bunlara kumanda etmek üzere Hurşid Paşa’ya Rumeli seraskerliği görevi de verildi. Tepedelenli Ali Paşa meselesini pek uygun bir şekilde olmasa da sona erdiren Hurşid Paşa’ya hükümet merkezinden geniş yetkilerini teyit eden ferman gönderildi. Karargâhını Yanya’dan Yenişehir’e taşıyarak Rum isyancılarına karşı askerî hazırlıklara giriştiği bir sırada İstanbul’daki hâmisi Hâlet Efendi önce Konya’ya sürüldü, arkasından da idam edildi. Bu olayı öğrenince büyük bir telâşa ve korkuya kapıldı. Bir müddet sonra da üzüntüsünden hastalandı ve vefat etti. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Küçük, Cevdet, Hurşid Ahmed Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1998, c.18, sf.395-396

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun