Hoca Tahsin Efendi

Hoca Tahsin Efendi
  • Meslek : Osmanlı hattatı
  • Doğum : 1847- İstanbul-Çukurcuma
  • Ölüm : 14 Şubat 1912

Hâfız Hasan Tahsin Hilmi Efendi Kılıç Ali Paşa Camii serdevirhanı Hâfız İsmâil Efendi’nin oğluydu. Hıfzını henüz sıbyan mektebinde okurken mektebin hocası olan İsmâil Efendi’nin yanında tamamladı. Tophane müftüsü Hoca Bekir Efendi’den bir süre dersler aldı. Bekir efendiden aldığı bu dersler sayesinde dinî bilgilerini genişletti. Sülüs ve nesihi Mehmed Şefik Bey’den, Sâmi Efendi’den ise ta‘lik meşk etti. Galatasaray Sultânîsi hat hocası Mehmed İzzet Efendi tarzında rik‘a yazdı. İzzet Efendi ile birlikte İstanbul’da öğrencilere yönelik olarak Sülüs, Nesih ve Ta‘lik Meşk Mecmuası hazırladı. Mühendis, Sanayi, Kız Sanayi mektepleri, Cihangir İnâs Rüşdiyesi, Dârülmuallimât-ı Âliye, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ve ölümüne kadar Dârüşşafaka’da olmak üzere birçok okullada hüsn-i hat dersleri veren Hoca Tahsin Efendi uzun süre Mahmud Bey Matbaası’nın hatlarını yazdı. Ayrıca hat öğrencilerine bu matbaada ders verdi.

Yazıları genellikle Mahmud Celâleddin Efendi uslûbunu andıran Hoca Tahsin Efendi ömrü boyunca doğduğu semt olan Çukurcuma’da yaşadı. Bir ömür yaşadığı Çukurcuma semtinde vefat ettikten sonra Eyüp’te Kırkmerdiven Kabristanı’nda defnedildi. İbnülemin Mahmud Kemal, Tahsin Efendi’nin, oğlu Mahmud Cemâleddin Bey’den naklen üç dört kadar mushaf-ı şerif yazdığını, üzerinde bir imzaya rastlanmamakla birlikte Cağaloğlu’ndaki Mahmud Nedim Paşa’ya ait türbenin celî sülüs kitâbesinin de ona ait olduğunu zikreder. Kendisine ait yazıların altında genellikle “el-Hac Hâfız Tahsin el-Hilmî” veya kısaca “el-Hâfız Tahsin” şeklinde imzası bulunduğundan eserlerini tanımak kolaylaşır. Öte yandan Hoca Tahsin Efendinin çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Subaşı, M. Hüsrev, Hoca Tahsin Efendi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2010, c.39, sf.431

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun