Halil Rifat Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : Serez - Lika Köyü
  • Ölüm : 9 Kasım 1901 - İstanbul
  • Ebeveyn : İbrahim Ağa

Üç yaşında iken ailesi Serez’e nakledince ilk tahsilini burada yapan Halil Rıfat, 1851 yılında Selanik Tahrirat Kalemi’nde, daha sonra Vilayet Meclisi Kalemi’nde görev yaptı. Bundan sonra sırasıyla divan katipliği, Muhasebe-i Maliyye Meclisi’nde, Edirne, Harput, Erzurum gibi vilayetlerde divan katipliği, İstanbul’da Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’de, Silitre vilayetinde divan katipliği gibi görevlerde bulundu. 1875 yılında Rumeli beylerbeyi payesi verilen Halil Rifat Paşa 1876 yılında vezir rütbesiyle Tuna valiliğine tayin edildi. Ardından sırasıyla Halep, Kosova, Selanik şehirlerinin valiliğini yaptı. Ardından Sivas valisi ve Girit valisi olan Halil Rifat, 1885 yılında bazı dedikodular nedeniyle görevinden alındı. Üç yıl sonra Aydın valisi olan paşa, İzmir’de önemli ölçüde imar faaliyetlerinde bulundu. Azledilen Kamil Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi.

Bir müddetten beri Bâbıâli’de olup bitenleri gizlice saraya bildiren Halil Rifat Paşa bu şekilde âdeta padişah tarafından mükafatlandırılmış oldu. Ancak Halil Rifat Paşa’nın sadrazam oluşu kamuoyunda hayret uyandırdı. Zira çok buhranlı bir devir yaşanıyordu ve onun, ülkenin içinde bulunduğu güçlüklerin altından kalkması oldukça zordu. Şura-yı Devlet üyesi olan oğlu Cavid Bey’in köprü üzerinde Yanyalı Mustafa adlı bir Arnavut tarafından öldürülmesi Halil Rifat Paşa’yı çok sarstı bu nedenle birçok defa istifa etmek istediyse de kabul edilmedi. Hastalığı artıp iş göremez hale gelince Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa sadaret vekaletine tayin edildi. Çeşitli Osmanlı ve yabancı devlet nişanlarını taşımakta olan Halil Rifat Paşa aslında düzenli bir tahsil görmemiş, taşra memuriyetlerinde ve valiliklerde bulunarak idari işleri öğrenmişti. Onu himaye eden ve elinden tutan daha çok Midhat Paşa olmuş, sonradan Sultan Abdülhamid’in gözüne girmeyi başarmıştır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Çetin, Atilla, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, cilt 15, sayfa: 327-328

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun