Hacı Salih Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : 1760-1770 (?)
  • Ölüm : 1827

Namuslu ve dirayetli bir kişi olarak bilinen Sâlih Paşa 1813’te kapıcıbaşılıkla arpa emini ve daha sonra baruthâne nâzırı oldu. Kapıcıbaşı Sâlih Ağa’ya, baruthâneler nâzırı vazifesini sürdürürken 1820’de Ispartalı Ali Paşa’nın azli üzerine vezâretle Çirmen sancağı tevcih edildi. Sâlih Paşa, sadârete getirilen Benderli Ali Paşa’nın İstanbul’a gelişine kadar kendisine vekâlet etti. Benderli’nin İstanbul’a ulaşmasıyla başlayan gerçek sadâreti ise ancak on gün devam etti ve Hâlet Efendi’nin süregelen olumsuz etkinliğiyle sona erdi. Bunun üzerine bizzat mühre nâil oldu. Bu görevi ancak bir sene altı ay on gün sürdü ve yine Hâlet Efendi’nin mârifetiyle azledildi. Sâlih Paşa’nın sadâreti baruthâneler nâzırlığı ve kaymakamlığında olduğu gibi Rum fetretinin çalkantılarıyla geçti. Mora dışında Anadolu’nun ve Rumeli’nin pek çok yerinde meydana gelen olaylar İstanbul’da geniş huzursuzluklar yaşatmakta ve ciddi asayiş önlemlerinin alınmasını icap ettirmekteydi. Bu dönemde başta baruthâneler olmak üzere kritik yerlerin muhafazası öncelik kazandı ve birtakım sabotaj ihtimallerine karşı İstanbul ahalisi uyarıldı.

Rum ahalinin silâhtan arındırılması hedeflendiğinde 31 Mart 1821 tarihinde bu konuda bir ferman sâdır oldu ve bunun uygulanması Sadrazam Sâlih Paşa’nın sorumluluğuna havale edildi. Sâlih Paşa selefinin azil gerekçesinden ders alarak Rumlar’a karşı sert icraat gösterip işe başlamak zorunda kaldı. Sadrazamlığının ertesi günü İstanbul’da biri Arnavutköy başpapazı olmak üzere toplam on iki Rum’un idamına karar verdi. Ertesi çarşamba günü yedi kişi daha idam edildi. Bu infazlar silâhlanmış olan Müslüman halkın bazı kesimlerinin aşırı coşkunluğuna yol açtı, İstanbul’da pek çok olayın ve taşkınlığın meydana gelmesine sebep oldu. Bu arada Sâlih Paşa, Ayvalık ve çevresindeki reayanın isyan emareleri göstermesi üzerine bunların cezalandırılması ve ayaklanmaların denetim altında tutulması için acil önlemler almak zorunda kaldı. 29 Ocak 1824’te kendisine Kars muhafızlığı ve Doğubayazıt livâsı mutasarrıflığı verildi. 1 Mayıs 1827’de azledilerek Kayseri valiliğine tayin edildi. Ardından Konya’da ikamete memur kılındı ve oraya vardıktan sonra vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Beydilli, Kemal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt Ek 2, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun