Feridun Ahmed Bey

  • Görev : Osmanlı devlet adamı
  • Ölüm : 16 Mart 1583
  • Başlıca Eserleri : Münşeâtü’s-selâtîn, Nüzhetü’l-esrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar

Osmanlı nişancılarının en ünlülerinden olan Feridun Ahmed Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. Defterdar Çivizâde Abdi Çelebi’nin evinde ve himayesinde yetişen Feridun Ahmed Bey onun aracılığıyla kâtip olarak Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmed Paşa’nın hizmetine girdi. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Nahçıvan seferine katıldı. Sokullu Mehmed Paşa’nın vezîriâzamlığı sırasında Dîvân-ı Hümâyun kâtipliğine getirildi, aynı zamanda onun sır kâtibi oldu. Böylece devlet işlerindeki nüfuzu daha da arttı. Sigetvar Seferi’ndeki hizmetlerinden dolayı Kanûnî tarafından dergâh-ı âlî müteferrikalığı ve zeamet tevcihiyle mükâfatlandırıldı. Kanûnî’nin vefatı ve II. Selim’in tahta çıkışı sırasında asayişi temin edip olayları yatıştırmada Sokullu’ya büyük yardımda bulundu. III. Murad tahta geçmek için Manisa’dan İstanbul’a gelirken Feridun Ahmed Bey’in Mudanya İskelesi’nde hazır bulundurduğu zahire gemisine binmesi onun için büyük mazhariyet oldu. Fakat bu olay, hâmisi Sokullu Mehmed Paşa’nın nüfuzundan kurtulmak isteyen III. Murad üzerinde herhangi bir etki yapmadı. Sokullu’nun bir suikast sonucu ölümünden sonra İstanbul’a çağrılarak tekrar nişancılık makamına getirildi.


Aynı zamanda münşî, şair ve hattat olan Feridun Bey’in evi âlim, edip ve şairlerle dolup taşardı. Şiirlerinin Bâkî tarafından beğenilmesi bu alandaki gücünün en büyük delili sayıldı. Bâkî Feridun Bey için kaside ve gazeller bile yazdı. Merasimlerde gösterişe çok önem veren Feridun Bey, nişancılığı zamanında törenle bir yere giderken önünde 150 tüfekli ve kadife elbiseli piyade ile 150 siperli süvari yürütürdü. Ayrıca Feridun Bey’in Yenihisar semtindeki güzel bahçesi daha sonra bazı şenliklere de sahne oldu. Vakıfnâme’sine göre İstanbul’da Kazdağı civarında Kösederesi’nde bir mescidi, Koska’da sıbyan mektebi ve dârütta’limi, Dimetoka’da bir camii ve büyük bir hamamı ile İstinye’de tekkesi bulunur. Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa’nın muhtemelen Kara Ahmed Paşa’dan dul kalan kızları Ayşe Sultan’la evlendirildi. Bir rivayete göre ise Sokullu’dan dul kalan İsmihan Sultan’la nikâhlandı fakat bu ikinci ikbal devri vefat etmesi sonucu kısa sürdü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 12, 1995

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun