Faruk Kadri Timurtaş

Faruk Kadri Timurtaş
  • Meslek : Türk dili bilgini, yazar
  • Doğum : 1925 - Kilis
  • Ölüm : 4 Temmuz 1982 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Ali Şîr Nevâî’nin Türk Diline Hizmetleri, Mehmed Âkif ve Cemiyetimiz, Osmanlıca I: Eski Yazı-Gramer-Metinler, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’i: İnceleme-Metin, İkinci Dil Kongresi ve Akademi, Mevlid: Vesîletü’n-necât, Peyami Safa’dan Seçmeler, Şeyhî’nin Harnâme

İlim adamı olduğu kadar bir fikir ve dava adamı olan ilme, kültüre, töreye, örf, ahlâk ve dine dayalı bir milliyetçilik anlayışını savunan Faruk Kadri Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’i adlı çalışmasıyla doktorasını verdi ve asistanlığa tayin edildi. Paris’te Bibliothèque Nationale’deki Türkçe yazmalar üzerinde araştırmalarda bulundu. Dönüşünde Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları adlı teziyle doçent oldu. Bu arada Osmanlı Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi’yle ilgili ders kitapları hazırladı. Osmanlıca Grameri adlı çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi. Edebiyat Fakültesi’nde Türk dilinin tarihî dönemlerine ait dersleriyle birlikte İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi; çeşitli dergilerle bazı gazetelerde yazılar yazdı. Türk Kültür Ocağı, Muallimler Birliği, Kilis Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığı yaptı; Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer aldı; Türkiyat Enstitüsü müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Demirtaş olan soyadını 1953’te Timurtaş olarak değiştiren Faruk Kadri Timurtaş geçirdiği kısmî bir felcin ardından vefat etti.

Kültürlü bir aileden gelen Timurtaş küçük yaştan itibaren babasından faydalandı, daha sonra Kilis’in tanınmış âlimlerinden Şeyh Vâkıf Efendi ile Hacı Mustafa Efendi’den dinî ve tasavvufî bilgilerle Farsça dersleri aldı. Lise yıllarında felsefe, mantık ve sosyoloji ve edebiyat okudu. Hisar, İstanbul, İstanbul Şehremâneti Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, Türk Yurdu, Türkiyat Mecmuası, Tercüman ve Son Havadis gibi gazete ve dergilerde Türk dili, Türk edebiyatı, millî kültür ve ülke meseleleri üzerine birçok yazı yazdı, özellikle eski Türk kültürünün genç nesillere tanıtılması ve aktarılması yolunda gayret gösterdi. Türkçe’nin yozlaşması ve fakirleşmesine karşı çıktı, bu konuda yazılar yazdı, konferanslar verdi, o dönemde belli bir zihniyetin yönetiminde olan Türk Dil Kurumu yerine tarafsız bir dil akademisinin kurulması için mücadele etti. Bunun yanında millî, dinî ve kültürel değerlerin yaşatılması yolunda yazılar kaleme aldı, bu doğrultuda zaman zaman bir kısım yazarlarla polemiklere girdi. Türk edebiyatının eski dönemlerinden başlayan ve 1970’lerin aktüel sorunlarına kadar uzanan ilgi alanı yeni yayımlanan kitaplar, sahnelenen oyunlar, edebiyat ödülleri, edebî şahsiyetlerin ölümü ve ölüm yıl dönümü, edebiyat toplantılarını da içine almaktadır. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özkan, Mustafa, Faruk Kadri Timurtaş, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, c.41, sf.184-185

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun