Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa
  • Önem : Son devir Osmanlı kumandanlarından
  • Doğum : 1807 - Zağra
  • Ölüm : 1883 - Midilli

Dürüst ve cesur bir asker olan Abdülkerim Nâdir Paşa’Genç yaşta İstanbul’a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi’nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi. 1835’te Viyana’ya gönderildi. Orada beş yıl kaldıktan sonra geri döndü ve miralay rütbesiyle Erkân-ı Harbiyye başkanlığına getirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846’da feriklik rütbesiyle Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî âzalığı ile Mekâtib-i Askeriyye nâzırlığına, ertesi yıl merkezi Bağdat’ta olan Altıncı Ordu müşirliğine tayin edildi. Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli yerlerde ordu kumandanlığı, valilik, ayrıca seraskerlik, bahriye nâzırlığı ve serdâr-ı ekremlik görevlerinde bulundu. II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında çıkan 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli ordusu kumandanı idi.

Kendisinden beklenen başarıyı bu savaşta pek gösterememiş olan Abdülkerim Nadir Paşa öte yandan Nâmık Paşa ile birlikte, ordunun Avrupaî tarzda teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçti. Rusların Balkanlar’a yayılmasına engel olamayınca padişah tarafından görevinden alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlikte dîvânıharbe verildi. Muhakeme sonunda Rus yenilgisinin tek sorumlusu olmadığı, bunda İstanbul’daki askerî meclisin de payı bulunduğu anlaşılınca görevine iade edildi, fakat Midilli’ye gönderildi. Daha sonra Rodos’a nakledildi ve orada öldü. Murad Reis Türbesi’ne defnedildi. Hüseyin Avni Paşa’ya yakınlığı dolayısıyla Sultan Abdülaziz’in hal‘inde rolü olduğu iddia edilenler arasında onun da adı geçer.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, Abdülkerim Nadir Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, c.1, sf.253-254

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun