Ali b. Süleyman

  • Meslek : Tabip, matematikçi, filozof ve astrolog.
  • Doğum : X. yüzyılın sonu
  • Ölüm : XI. yüzyılın ilk çeyreği

Hayatı ve tahsili hakkında bilgi olmayan Ali b. Süleyman’ın çok başarılı bir tabip ve matematik âlimi olduğunu, ayrıca zamanının önde gelen felsefeci ve müneccimleri arasında yer aldığı kaynaklarda bahsedilir. Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte Fâtımî halifelerinden Azîz (975-996), Hâkim (996-1021) ve bir süre de Zâhir (1021-1036) zamanlarında Kahire’de yaşadığı bilinir. Buna göre 1021’den sonra öldüğü söylenebilir.

İbn Ebû Usaybia, Ali b. Süleyman’ın yazdığı çeşitli bilim dallarına ait eserlerden şunları zikretmektedir: Zekeriyyâ er-Râzî’nin Kitâbü’l-Hâvî adlı eserinin bir özeti olan İhtisâru Kitâbi’l-Hâvî, Hipokrat ve Câlînûs’un eserlerinden derleme bir tıp kitabı olan Kitâbü’l-Emsile ve’t-tecârib ve’l-ahbâr ve’n-nüket ve’l-havâssı’t-tıbbiyye el-müntezeʿa min kütübi İbukrât ve Câlînûs ve gayrihimâ, felsefe üzerine Kitâbü’t-Taʿâlîk el-felsefiyye, matematikle ilgili dört ciltlik bir eser olan Tezkire fi’r-riyâza, cismin sonsuza dek bölünebileceği hakkında bir makale olan Makale fî enne kabûle’l-cismi’t-tecezzüʾ lâ yekıfü ve lâ yentehî ilâ mâ lâ yetecezze, Aristo’nun görme olayı hakkındaki fikirlerinin eleştirisine ait bir eser olan Taʿdîdü’ş-şükûk telzemü makālât Aristâtâlîs fi’l-ibsâr ve kuyruklu yıldızlarla ilgili görüşleri tenkit ettiği Taʿdîdü şükûk fî kevâkibi’z-zeneb.
 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yüce, Nuri, Ali b. Süleyman, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1989, Cilt: 2, syf: 449

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun