Sertarikzade Mehmet Emin Efendi

Sertarikzade Mehmet Emin Efendi
  • Doğum

    17.yy

  • Ölüm

    18.yy

Sertarikzade Mehmet Emin Efendi, Nureddin Cerrahi Hazretlerinin halifelerindendir. Bugün Eyüp'te adına kültür merkezi bulunur.

Şeyh Abdullah-ı Sivasi Hazretlerinin oğludur. 1687 yılında doğdu. Çeşitli hocalardan ders aldıktan sonra Nureddin Cerrahi Hazretleri vasıtasıyla yüksek derecelere kavuştu. Hocasının izni ile Eyüp Nişancası’nda kurduğu Sertarikzade Dergahının şeyhliği yanında Fatih Medreselerinde müderrislik yaptı. 1761 yılında vefat etti. Kabri Eyüp Nişancası’ndaki dergahındadır. 

Dergahın açıldığı 1703 yılı, tarikatın kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Cerrahiyye tarikatı bu tarihten itibaren Nureddin Cerrahi ile İstanbul ve dışında faaliyet gösteren halifeleri tarafından yayılmaya başladı. Tarikatın Nureddin Cerrahi’den başlayarak Sertarikzade Mehmed Emin Efendi  ile devam etti. Şeyh Sertarikzade Emin Efendi, Cerrahiyye’nin özellikle İstanbul’da yayılmasında önemli rol oynadı ve bu sebeple kendisine “pîr-i sânî” denilmiştir. XVIII. yüzyıldan zamanımıza kadar Cerrahiyye tarikatına ait olduğu bilinen 29 tekkeden 24’ü İstanbul’da bulunmaktaydı. Nureddin Cerrahi’nin halifelerinden Şeyh Ziyaeddin Mehmed Çelebi’nin Edirne’de, Tekirdağlı Şeyh Mustafa’nın Tekirdağ’da ve Musullu Şeyh Seyyid Yunus’un Musul’da açtıkları tekkeler, kurucularının ölümünden sonra başka tarikatların eline geçti. Cumhuriyet devrinin güç şartları altında Cerrahi AsitAnesi’nin dışındaki tekkeler faaliyetlerini sürdürememişlerdir. Nureddin Cerrahi’nin, Halvetiyye’nin adab ve erkanına getirdiği yenilikler kendisinden sonraki şeyhler tarafından geliştirildi ve bu durum Cerrahiyye’nin tasavvuf gelenekleri açısından son derece zengin bir tarikat olmasını sağladı.

Yeni Rehber Ansiklopedisi: Türkiye Gazetesi