Ahmed Fakih

Ahmed Fakih

Ahmed Fakih, mutasavvıf ve şairdir.Hoca Ahmed Fakih ve Sultan Hoca Fakih isimleri ile de bilinir.Yaşamı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur.Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir.Horasan’dan gelerek Konya’ya yerleşti ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin babası Bahaeddin Veled’den fıkıh ilmini öğrendi.Bir ders esnasında hocasının ilmine olan hayranlığından kendini kaybederek dağlara çıkmış, ancak hocasının vefatından sonra Konya’ya dönmüştür.Bir ara Hicaz’a giden Ahmed Fakih, geri dönüşünde bir süre Kudüs’te kaldı.Konya’da vefatına kadar Dervaze-i Ahmed denilen zaviyesinde yaşamıştır.Ölümünden sonra talebelerinden Şeyh Aliman Abdal, Ahmed Fakih adına Konya’da bir mescid yaptırmıştır.Kabri de bu mesciddedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi